SfKBT-1200x675_edited.jpg
Screenshot%202020-02-03%2018.36_edited.p
cert1.jpg
Screenshot%2525202020-02-03%25252018_edi

©2019 by Zanna P Persson.

KBT-MOTTAGNINGEN ERBJUDER

 

PSYKOTERAPI

- PSYKOLOGISK SAMTALSBEHANDLING

Psykoterapi är ett samlingsbegrepp för många olika psykologiska behandlingsmetoder som är grundade på psykologisk vetenskap och som har mycket god effekt på olika former av psykiskt hälsa. Den mest kända av dem är psykoterapi.

I psykoterapin är det dina behov och önskemål som står i fokus. Du får hjälp att, utifrån ett helhetsperspektiv och dina tidigare livserfarenheter, förstå dig själv, ditt agerande och din livssituation, beskriva och uttrycka dina känslor, se mönster och sammanhang och hur dessa påverkats av din livshistoria. Konkret innebär detta att du får hjälp att grundlägga en inre förmåga att "lyssna av " dina känslomässiga behov i olika situationer och sammanhang. Detta kommer att hjälpa dig att kunna balansera och vägleda dig själv - på ett för dig och din omgivning - förändrat och mer funktionellt sätt. 

Hälsa innebär inte bara frånvaron av sjukdom  utan också vad vi som människor behöver sträva mot - våra livsvärden - det som är viktigt för oss i våra liv. För att kunna göra det behöver vi få möjlighet att utveckla en inre förmåga att kunna vägleda oss själva i riktning mot dessa. Ofta hänger symtom som exempelvis depression och ångest samman med hur vi lever våra liv och därför behöver en terapi vanligen gå bortom ett snävt symptom- och diagnosfokus och även inkludera livsfrågor och dilemman om mening, drömmar, val, relationer, begränsningar, arbete, fysisk hälsa med mera.

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING OCH SAMTALSSTÖD

- INVENTERING, SORTERING OCH VÄGLEDNING

Du kan också söka psykologisk rådgivning eller samtalsstöd kring en specifik frågeställning eller om du befinner dig i en svår situation eller ett vägval i livet som du behöver stöd och vägledning i att hantera. Det kan exempelvis handla om stöd i ditt föräldraskap, din yrkesroll och/eller ditt förhållningssätt i andra nära relationer. Ibland kan ett fåtal samtal göra stor skillnad.

KRISSTÖD

- PSYKOLOGISKT STÖD 

Händelser såsom plötsliga dödsfall, svåra förluster av olika slag, överfall, övergrepp, olyckor men även skillsmässa och förlust av arbete kan skapa stort lidande och leda till krisreaktioner hos den som drabbats. En krisreaktion är en normal reaktion på onormala situationer. Människors krisreaktioner inför, under  och efter en starkt stressfylld och eventuellt traumatisk händelse kan se olika ut. Många kriser kan vi ta oss igenom på egen hand och med hjälp av nära anhöriga men ibland kan det kännas så överväldigande att det kan behövas professionellt samtalsstöd/krisstöd under en begränsad period. Många gånger räcker 5-10 samtal för att underlätta bearbetningen av det som hänt. I vissa fall är krisen svårare att hantera och samtalskontakten kan pågå under en längre period. Syftet med krisstöd är att stärka den egna förmågan till återhämtning och bemästring av det som hänt.

HANDLEDNING

- I ARBETSGRUPPER ELLER INDIVIDUELLT

Handledning i psykosocialt arbete erbjuds som ett sätt för arbetsgrupper eller enskilda arbetstagare att få stöd och möjlighet till professionell utveckling och lärande i sitt arbete. Handledningen syftar till att hjälpa arbetsgrupper och enskilda arbetstagare att ta till vara och utveckla sin kompetens och sina färdigheter. Handledningen är också en mötesplats för utbyte av idéer och erfarenheter och ett sätt att tillsammans hitta nya lösningar när de vanliga strategierna inte fungerar.

KBT-mottagningen erbjuder handledning i psykosocialt arbete inom kommun och landsting såsom ex. socialtjänst, skola, vård och omsorg, socialpsykiatri, familjehem, HVB-hem, arbetsförmedling, försäkringskassa samt även inom privat psykosocial verksamhet. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt. Mottagningen följer Svensk Handledarförenings etiska riktlinjer – klicka på rubriken för att läsa mer.

UTBILDNINGSTERAPI

Utbildningsterapi kallas ibland egenterapi och ingår som utbildningsmoment i t.ex. psykoterapeutprogrammet, psykologprogrammet eller grundläggande psykoterapiutbildning. Hur många tillfällen som ingår, vilka mål momentet har och vilka behörighetskrav som ställs på psykoterapeuten varierar beroende på vilket lärosäte eller utbildningsprogram som följs. Hör med den som är kursansvarig för momentet vad som gäller för din utbildning.