Integritetspolicy 

Patientinformation GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Klicka gärna på länken i rubriken för att ta del av Datainspektionens information.

 

Dataskyddsförordningen syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen)  och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen, Dataskyddsförordningen och bokföringslagen.

Hur behandlar KBT-mottagning Zanna P Persson dina personuppgifter?

KBT-mottagning Zanna P Persson är en vårdgivare vars verksamhet styrs av Socialstyrelsens riktlinjer och hälso- och sjukvårdens lagar. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom KBT-mottagning Zanna P Perssons verksamhet är patientdatalagen, dataskyddsförordningen och bokföringslagen.

 

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom ibland rapporteras till myndigheter, försäkringsbolag och liknande. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss eller beställt tjänst av oss och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen. Bokföringsunderlag - till exempel skall fakturor sparas i 7 år.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Vilka är dina rättigheter?

  • Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av  hela eller delar av patientjournalen. 

  • Få dina personuppgifter rättade eller raderade 

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

  • Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

  • Spärra uppgifter i din patientjournal

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen

  • Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

  • Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

  • Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Socionom och leg psykoterapeut Zanna P Persson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du personuppgiftsansvarig?

Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att ta kontakt.

KBT-mottagning Zanna P Persson

Smörparken Kyrkans hus

632 19 Eskilstuna

Tel: 070 413 64 19

Epost: kbt@zannappersson.se