VANLIGA FRÅGOR

VILKA ÄR DE VANLIGASTE PROBLEMEN ATT SÖKA HJÄLP FÖR?

Människor söker psykoterapeutisk hjälp för så många olika problem att det är svårt att definiera vad som egentligen är de vanligaste problemen. KBT-mottagningen i Eskilstuna tar emot människor som befinner sig i olika livskriser - ex genomgår en separation, har mist en närstående, fått en kronisk sjukdom, som har relationsproblem - ex med sin partner, barn, föräldrar, kollegor eller med olika psykiska problem - ex stress och stressrelaterad utmattning, nedstämdhet, ångest, fobier, tvång, sömnsvårigheter med mera. Just schematerapi är anpassad för människor med mer långvarig och komplex problematik där traditionell KBT inte visat sig vara effektiv. Mottagningen arbetar också med personlig utveckling.

Det som de flesta som söker hjälp har gemensamt är upplevelsen av att vara fast i ett mönster som är svårt att bryta på egen hand, att de prövat allt för att få till en förändring men att det inte gått. Många har det svårt i nära relationer och upplever otrygghet, distans, återkommande konflikter och andra långdragna problem. När man fastnar i en ond cirkel där problemen upplevs bli större med tiden så kan det vara svårt att förändra sin situation på egen hand.

VAD KAN MAN TA UPP I SAMTALEN OCH HAR NI TYSTNADSPLIKT?

Du bestämmer själv vad du vill prata om och vad du vill ha fokus på i samtalen. För det mesta har en person som söker professionell hjälp något som hen vill förstå, förändra, utveckla eller prata om. En psykoterapeut arbetar under sekretesslagen och har tystnadsplikt vilket innebär att det som framkommer under samtalen inte får lämnas ut till någon annan.

HUR SKA JAG VETA VILKEN TYP AV SAMTAL JAG BEHÖVER?

Du behöver inte välja samtalsform innan du kommer till mottagningen. Psykoterapeuten har ett integrativt förhållningssätt vilket innebär att metoder och tekniker från olika teorigrunder anpassas efter dig och dina behov. Det specifika i varje persons upplevelser och behov fångas upp och därför blir varje samtalsbehandling unik.

HUR GÅR DET TILL? HUR MÅNGA SAMTAL BEHÖVS?

Du träffar psykoterapeuten enskilt, inledningsvis ofta en gång i veckan och samtalar om hur du upplever dina bekymmer, din situation och ditt liv i övrigt. Psykoterapeuten är aktiv, stöttande och hjälper till om det känns svårt genom att stanna upp, ställa frågor, reflektera och spegla dig - lyssnar, sammanfattar och återger det du berättar och uttrycker känslomässigt. Det som är allra viktigast i den fortsatta kontakten är att du känner förtroende för din terapeut då det är i terapirelationen en förändring påbörjas. Utifrån en förtroendefull relation  blir det möjligt för dig att kunna uttrycka olika känslor och känslomässiga behov, närma dig det som är svårt och bli bemött med förståelse och respekt. I detta kan nya känslor, reaktioner och förståelse uppstå och leda till den utveckling och förändring som du önskar och behöver.

Ibland räcker det med ett eller ett par samtal för att du ska känna att du har fått den hjälp du behöver. Andra gånger kan kontakten sträcka sig över flera år. Du binder dig inte mer än till det bokade samtalet och kan efter första samtalet eller när som helst under kontakten välja att inte fortsätta. Det kan behövas några samtal för att du ska kunna få en bra bild av hur du trivs med psykoterapeuten och om samtalen känns meningsfulla och givande eller inte. Efter ca tio samtal så bör du, oavsett svårigheter, uppleva en märkbar förbättring.

HUR LÅNGT ÄR ETT SAMTAL?

KBT-mottagningen tillämpar 60 och 90 minuters besök. De flesta brukar vilja inleda kontakten med ett lite längre besök - 1,5 timme för att i lugn och ro ha tid att beskriva sina bekymmer och svårigheter och för att tillsammans med psykoterapeuten, redan vid första besöket, kunna formulera en målsättning och hitta lämpligt fokus för den fortsatta kontakten. 

NÄR KAN MAN BOKA TID? HUR SKER BETALNING? KOSTNAD? VAD GÄLLER VID ÅTERBUD, UTEBLIVET BESÖK?

Tidsbokning kan göras alla dagar i veckan och besök bokas in vardagar kl 8 - 18. Vid särskilda omständigheter finns möjlighet att boka besök kvällstid och helgdag. Lämna meddelande eller skicka epost så ringer psykoterapeuten upp för ett kort samtal. Swish-betalning eller inbetalning till bankgiro görs innan besöket. Prisuppgifter lämnas vid personlig kontakt. Det som är viktigt att tänka på då kostnaden jämförs mellan olika mottagningar är att observera minutpriset, dvs. priset delat med längden på samtalet då sessionslängden varierar mellan olika verksamheter.

Eventuell avbokning görs senast 24 timmar innan avtalat besök. Vid återbud senare än 24 timmar innan avtalat besök debiteras full avgift. Vid uteblivet besök debiteras full avgift.

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag sedan 1985 och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. En auktoriserad, diplomerad eller ackrediterad terapeut är därför inte samma sak som en legitimerad psykoterapeut som är ett eget yrke. Den totala utbildningstiden för att bli legitimerad psykoterapeut är drygt 8 år. Socialstyrelsen utfärdar legitimationen som är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på ett beprövat sätt. Psykoterapeuten står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Legitimationskontroll görs hos Socialstyrelsen, tel 075-247 42 42  (tisdagar - fredagar kl 09 - 10).

En socionom och en psykolog som båda vidareutbildat sig till legitimerad psykoterapeut har i princip lika lång utbildning. Klicka på rubriken för mer information.

HAR NI AVTAL MED FÖRSÄKRINGSBOLAG?

Mottagningen har avtal med Falck Healthcare AB, SOS International AB och Kris- och traumacentrum Sverige AB som samarbetar med ett flertal försäkringsbolag samt offentliga och privata verksamheter. Mottagningen ingår också i kontaktregistret över privata vårdgivare hos Folksam sjukvårdsförsäkring. Om du råkar ut för en kris, ett trauma eller annan påfrestande livshändelse så kan du få krisstöd via ditt försäkringsbolag och till dem framföra önskemål om samtalsmottagning. Kom ihåg att många arbetsgivare kan tänka sig att betala hela eller delar av samtalskostnaden hos privat psykoterapimottagning.

KBT-mottagningens arbete utgår ifrån evidens och beprövad erfarenhet och följer Akadermikerförbundet SSR etiska riktlinjer. Klicka på rubriken för att läsa mer. Mottagningen arbetar även utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. På mottagningen finns kunskap och insikt i HBTQ-frågor och de sju diskrimineringsgrunderna vilket återspeglas i bemötandet.

SfKBT-1200x675_edited.jpg
Screenshot%202020-02-03%2018.36_edited.p
cert1.jpg
Screenshot%2525202020-02-03%25252018_edi

©2019 by Zanna P Persson.